• LANGUAGE:
> 搬運鐵箱/鐵籠/倉庫籠又名蝴蝶籠、貯存籠、巧固籠、美固籠、金屬週轉物料箱
 • 倉庫籠又名︰蝴蝶籠、貯存籠、金屬週轉物料箱L800 × W600 × H640 mm 荷重: 800 KG  A-3
  倉庫籠又名︰蝴蝶籠、貯存籠、金屬週轉物料箱L800 × W600 × H640 mm 荷重: 800 KG A-3
 • 倉庫籠又名︰蝴蝶籠、貯存籠、金屬週轉物料箱L1000 × W800 × H840 mm 荷重: 1200 KG  A-5
  倉庫籠又名︰蝴蝶籠、貯存籠、金屬週轉物料箱L1000 × W800 × H840 mm 荷重: 1200 KG A-5
 • 倉庫籠又名︰蝴蝶籠、貯存籠、金屬週轉物料箱L1200 × W1000 × H900 mm 荷重: 1500 KG  A-7
  倉庫籠又名︰蝴蝶籠、貯存籠、金屬週轉物料箱L1200 × W1000 × H900 mm 荷重: 1500 KG A-7
 • 輕巧型 倉庫蝴蝶籠(L800x W500 xH520 mm)WC-E2
  輕巧型 倉庫蝴蝶籠(L800x W500 xH520 mm)WC-E2
 • 吊掛式倉庫蝴蝶籠(L1,220x W1,060 xH965 mm) WD-H
  吊掛式倉庫蝴蝶籠(L1,220x W1,060 xH965 mm) WD-H
 • 加長型倉庫蝴蝶籠(L2,010x W950 xH910 mm)WD-L
  加長型倉庫蝴蝶籠(L2,010x W950 xH910 mm)WD-L